Bioinformatika a výpočetní biologie

ESF Projekt

Název projektu
Bioinformatika a výpočetní biologie (Bioinformatics and Computational Biology)
Registrační číslo
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002296
Poskytovatel dotace
MŠMT – OP VVV
Výzva
02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů
Období realizace
1. 5. 2017 – 30. 9. 2022
Celkové náklady projektu
11 481 561 Kč
Příjemce
Univerzita Palackého v Olomouci (UP)
Partner
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)
Řešitel - příjemce
prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.
Kontaktní osoba
Dr. Ing. Eva Kriegová, email: eva.kriegova@fnol.cz
Řešitel - partner
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
Kontaktní osoba - partner
doc. Ing. Jan Platoš, Ph.D., email: jan.platos@vsb.cz

Cíl projektu

Cílem projektu je posílení lidských zdrojů ve výzkumu v oblasti bioinformatiky a výpočetní biologie, který poskytne trhu práce odborníky z obou oblastí. K dosažení tohoto cíle bude vytvořen nový výzkumně zaměřený doktorský studijní program Bioinformatika a výpočetní biologie, a to v češtině i angličtině. Program vznikne ve formě doctoral school mezi Lékařskou fakultou UP a Fakultou elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO. Nový koncept doktorského výzkumného programu spojuje doménovou znalost dvou univerzit, která je doposud raritní v českém vysokoškolském vzdělávání.

Absolventi budou schopni samostatné výzkumné práce zahrnující etapy od získávání dat až po jejich odbornou analýzu a interpretaci. V rámci přípravy studijního programu bude zúročena stávající spolupráce příjemce a partnera projektu ve formě společných publikačních výstupů, výzkumných projektů, workshopů pro postgraduální i pregraduální studenty. Při vytváření a rozvoji studijního programu jsou zapojeni odborníci ze zahraničí.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou studenti VŠ, akademičtí a ostatní pracovníci VŠ.

Přínosy projektu

Projekt významně podporuje vzdělanost v České republice a reflektuje narůstající zájem o odborníky z oblasti bioinformatiky a výpočetní biologie. Pro obě univerzity také vzniká potenciál pro budoucí projekty výzkumu a vývoje, a to jak ve spolupráci s akademickou sférou, tak se spoluprací s firmami, které o tento typ vysoce specializovaného výzkumu mají veliký zájem. Na druhou stranu projekt umožní výměnu znalostí, nasměruje akademický výzkum směrem ke zvýšení relevance výzkumu, definování nových výzkumných směrů s potenciálem jejich aplikace v komerční sféře a zvýší intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích.

Projekt je doplněn projektem CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002359 Bioinformatika a výpočetní biologie, který byl podán v rámci výzvy 02_16_017 Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování či modernizace.

Projekt byl podpořen

ERDF Projekt

Název projektu
Bioinformatika a výpočetní biologie (Bioinformatics and Computational Biology)
Registrační číslo
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002359
Poskytovatel dotace
MŠMT – OP VVV
Výzva
02_16_017 Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování či modernizace
Období realizace
1. 5. 2017 – 30. 9. 2022
Celkové náklady projektu
51 127 242,93 Kč
Příjemce
Univerzita Palackého v Olomouci (UP)
Partner
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)
Řešitel - příjemce
prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D.
Kontaktní osoba
Dr. Ing. Eva Kriegová, email: eva.kriegova@fnol.cz
Řešitel - partner
doc. Ing. Jan Platoš, Ph.D.
Kontaktní osoba - partner
doc. Ing. Jan Platoš, Ph.D., email: jan.platos@vsb.cz

Cíl projektu

Cílem projektu je zkvalitnění infrastruktury (modernizace) pro výzkumně vzdělávací účely, a to jak pro nový výzkumně zaměřený doktorský studijní program Bioinformatika a výpočetní biologie vytvořený v rámci výzvy „Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů“, tak pro stávající doktorské programy řešené Lékařskou fakultou UP a Fakultou elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO. Vybudovaná infrastruktura bude mít špičkové parametry odpovídající aktuálnímu stavu poznání v biologii, biomedicíně a informatice a významně posílí úroveň znalostí a kompetence studentů doktorských programů i pregraduálních studentů. Studenti se díky ní prakticky seznámí se špičkovými metodami od zpracování materiálu, získávání dat až po analýzu dat v interdisciplinárním týmu odborníků ze dvou domén na pracovištích s vysokou mírou excelence.

Projekt reflektuje potřeby trhu práce na odborníky v oblasti informatiky, bioinformatiky a výpočetní biologie a biomedicíny. Projekt je plně v souladu s národní i regionálními RIS3 strategiemi a strategiemi obou vysokých škol a umožní rozvoj bioinformatiky v České republice.

Celkem bude v rámci projektu modernizováno 873,29 m2 užitné plochy.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou studenti VŠ, akademičtí a ostatní pracovníci VŠ.

Přínosy projektu

Studenti stávajících doktorských studijních programů i nového výzkumně zaměřeného programu Bioinformatika a výpočetní biologie budou mít k dispozici prostředí, ve kterém bude propojena moderní infrastruktura a know-how odborné komunity s vysokou mírou excelence. Studenti se díky ní prakticky seznámí se špičkovými metodami od zpracování materiálu, získávání dat až po analýzu dat v interdisciplinárním týmu odborníků ze dvou domén na pracovištích Lékařské fakulty UP a Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO.

Projekt byl podpořen